Pozemkový spolek

Pozemkový spolek působí na Radnicku od roku 1999. Zaměřuje se na ochranu a údržbu ekologicky cenných lokalit.

Rozvojový program PS Radnice 2014

Pozemkový spolek Radnice v roce 2014 rozvíjel svoji činnost na severním Rokycansku a spravoval lokality v okolí města Radnice. Část pozemků je ve vlastnictví ZO ČSOP, PS spravuje také lokalitu Kamenec, která byla vykoupená v rámci kampaně Místo pro přírodu jako významný biotop modrásků bahenního a očkovaného v rámci EVL - Natury 2000. Část pozemků má PS pronajatou. Do PS je zahrnut i objekt Synagogy Radnice (Kulturní památka ČR), která funguje jako ekocentrum a informační centrum i jako základna pozemkového spolku.

PS se v r. 2014 věnoval zejména managementu na uvedených pozemcích, přírodovědeckým pozorováním, krajovým odrůdám ovocných stromů, projektování opatření v krajině a vyhledávání a získávání pozemků.

V roce 2014 pokračovala jednání s vlastníky pozemků o potenciálním pronájmu nebo prodeji v k.ú. Radnice, Kamenec a Němčovice. V tomto roce byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) na k.ú. Olešná u Radnic, kde došlo k pohybu pozemků. Požádali jsme v rámci KPÚ o vytýčení hranic našich pozemků. Pokračoval nutný management na pozemcích a údržba a tvorba vodních tůní, spolu s pokračujícím přírodovědným pozorováním a monitoringem zbývajících pozemků. Zúčastníme se projednávání nového územního plánu města Radnice. Ten však v r. 2014, podobně jako v r. 2013 stagnoval – nedošlo k žádnému veřejnému projednávání.

Rozvoj pozemkového spolku byl v roce 2014 zaměřen na vyhledávání lokality vhodné na genový sad starých odrůd ovocných stromů. Zjišťovali jsme informace o pozemcích v k.ú. Radnice č. 1735/2, 1735/3, 2173/1, 2173/2 a 873/1. Téměř všechny tyto pozemky jsou a nebo byly staré sady a chceme je získat do vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu. Osobně jsme jednali s vlastníky tří pozemků, další dva vlastníky, kteří do Radnic nejezdí, jsme oslovili dopisem. Žádný z vlastníků o prodeji nebo pronájmu neuvažoval, jsou spokojeni se stavem, jaký je a odvolávají se na děti, které pozemky zdědí. Jednání jsme zatím nechali otevřená i proto, že se v průběhu roku změnila situace s pozemkem č.861/1 v k. ú. Radnice kam naše aktivity zaměřené na sázení starých odrůd směřovaly.

Třikrát jsme v průběhu roku jednali s vlastníkem pozemků v lokalitě Rašeliniště p. Čermákem o převodu vlastnických práv na pozemcích v k.ú. Radnice. Pozemky 1459/2, 1463/1, 1461, 1465 a 1468/1 v k.ú. Radnice (výměra 1,5 ha), které jsou dlouhodobě monitorovány a s vlastníkem pozemků jsme byli v minulých letech dohodnuti na jejich zařazení do pozemkového spolku. Pan Čermák zatím nic za nabídnutou cenu neprodá a nic nepodepíše, k ničemu se nebude zavazovat.

Nejcennější část EVL Kamenec p.č. 1448 v k.ú. Kamenec má dlouhodobě pronajatou pan Kroc. O způsobu hospodaření na tomto pozemku probíhala opakovaně v průběhu roku jednání, cílem kterých bylo zajistit vhodný způsob ošetřování lokality.

Od minulého roku jednáme s městem Radnice o aktivitách směřujících k zajištění managementu pozemku p.č. 861/1 (ZPF, zahrada), výměra 10809 m2 a k získání souhlasu s činností. Jedná se o částečně svažitý pozemek, který vytváří barokní horizont, který se váže ke kapli sv. Marie. Pozemek i reliéf je ohrožen záměry jednotlivců o výstavbu rodinných domů. Historicky zde byla třešňovka, kterou obhospodařoval radnický Okrašlovací spolek. V letech 2009-10 jsme v části pozemku provedli management, starou trávu pokosili, náletové dřeviny vykáceli, vysázeli 10 nových stromků starších odrůd třešní. V letošním roce jsme po opakovaných jednání s městem Radnice zpracovali projekt na obnovu sadu, který umožní realizovat záměr pozemkového spolku na tomto pozemku. Vedení města s tímto projektem souhlasilo a protože zůstalo po komunálních volbách téměř stejné, je předpoklad, že obnovení sadu Na Kalvárii bude i nadále podporovat. Zpracovali jsme projekty k žádostem o dotace, které odešly na Plzeňský kraj a na MŽP (Program na podporu projektů NNO pro rok 2015). V prvním kole posuzovaní nebyla naše žádost vyřazena.

Aktivity PS byly dále zaměřeny na převážně mokřadní pozemky v těsném sousedství pozemků PS v nivě Radnického potoka mezi mostem nad Kamencem s začátkem obce s dochovaným meandrujícím řečištěm a téměř nedotčenou nivou např. p.č. 648/1, 649/2, 1459/2, 1463/1,1457,1458/1 a dalších v k.ú. Kamenec a k.ú. Radnice. Cílem je vykoupit tyto pozemky v rámci akce Místo pro přírodu a vyhlásit zde chráněné území „Meandry nad Kamencem“, resp. připravit podklady pro vyhlášení.

Mimo tento projekt pokračovala drobná pozorování na pozemcích PS, zejména na mokřadních pozemcích v k.ú. Kamenec (obojživelníci) a na slunečně exponovaném pozemku p.č. 589/1 (bezobratlí) na základě předchozích inventarizacích v rámci mapování Natura 2000. Získali jsem od autorů část zpráv.

V lokalitě Rašeliniště jsme hloubili tůňky a tůně pro obojživelníky, omezovali náletové dřeviny a kosili zejména porosty rákosu. Klíčovým, opakovaným problémem bylo určení hranic pozemků PS. Bez tohoto vytýčení nebylo možné na pozemcích vykonat potřebné práce. Vytýčení hranic, resp. zlomových bodů pozemků je v tomto území totiž velmi obtížné. Hranice se nepodařilo vytyčit ani několikanásobným použitím GPS, resp. pouze orientačně. Při managementu proto docházelo v minulém roce k nedorozuměním s vlastníky okolních pozemků. Abychom nezasáhli do cizích pozemků při tvorbě tůní i managementu, byly vybrané významné orientační body hranic pozemků č. 104/1, 124/1, 125/1, 125/2, 132/2, 506/2 a 507/5 v k.ú. Kamenec geodeticky zaměřeny geodetickou firmou. Rozsah vytýčeních všech hranic přesahuje finanční možnosti žádosti, proto byly vybrány pouze významné body a hranice tak, aby od nich bylo možné odměřit i ostatní. V rámci projektu byly tyto body zaměřeny a zaměření ukázalo, že předchozí vytýčení pomocí GPS bylo velmi nepřesné a některé naše terénní úpravy byly v minulých letech prováděny částečně na cizích pozemcích. To vysvětluje, proč během zimy 2013/2014 byla některá vybudovaná opatření (hrázky z fošen) byla pravděpodobně z tohoto důvodu odstraněna (zmizela prkna a další materiál). S ohledem na zalistění bylo možné geodetické práce provést až po jeho opadání. Převážná část terénní práce byla proto realizována až po vytýčení pozemků. Zato máme jistotu, že všechna managementová opatření jsou na našich pozemcích.

Odbor životního prostředí MěÚ Rokycany byl oficiálně s přípravou nové LHO požádán o převedení pozemků p. č. 1173/30, 1226/6 a 1226/7 v k.ú. Olešná (0,1 ha) a p.č. 316 (0,32 ha) v k.ú. Všenice z kategorie hospodářský les do kategorie lesů zvláštního určení ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. O naší žádosti zatím nebylo rozhodnuto.

Konečně byla dokončena jednání v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav na k.ú. Olešná o scelování pozemků a jejich přístupnosti. Zatím byla většina pozemků ve vlastnictví PS nepřístupná, či lépe přístupná pouze přes cizí pozemky. Další jednání směřovala ke směně pozemků označovaných jako orná půda p.č. 159/56, 159/57, 159/58 za pozemky jiné kategorie, která je bližší ochranářskému záměru spolku. V letošním roce byly změny zaneseny do katastru nemovitostí, ale pozemky PS zatím v terénu zatím vytýčeny nebyly, i když jsme o vytýčení žádali.

Jednali jsme o možnosti změny druhu pozemků p.č. 98/3 a 124/1 (0,13 ha) – se stavebním úřadem Městského úřadu v Radnicích. Proces je složitější, než jsme předpokládali, a proto budeme v jednání pokračovat v r. 2015.

V rámci projektu byly hrazeny náklady na zajištění nutného managementu a organizování dobrovolníků na pozemcích ve vlastnictví ČSOP a ZO ČSOP Radnice. Pro zajištění managementu lučních lokalit bylo dokoupeno ruční nářadí (krumpáče, lopaty, kovové hrábě, vidle, pily, nůžky, kosy, nože do křovinořezů apod.) a osobní ochranné prostředky pro zaměstnance i dobrovolníky, hrazeno organizační zajištění managementu pozemků, cestovné, část telekomunikačních poplatků a část kancelářských potřeb včetně tonerů do kopírky, opravy nářadí, křovinořezů a sekaček, část mzdových nákladů na organizaci akcí. Z projektu nebyly hrazeny náklady na vlastní provádění managementu.

Management byl prováděn na následujících lokalitách:

  • k.ú. Kamenec - lokalita Natura 2000 - 2,3 ha (p.č. 501/9, 501/34, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, 504, 505/1, 507/2, 511/2, 511/12, 511/13, 511/17, 512/5), převážná část byla kosena v jedné seči, na části pozemků byly omezeny náletové dřeviny, místa s výskytem třtiny křovištní byla kosena ve dvou sečích, část pozemku byla spásána ovcemi. Část pozemků byla nechána bez zásahu.
  • k.ú. Kamenec – lokalita Rašeliniště – byly omezeny náletové dřeviny, pokosena část pozemku, provedeny drobné zásahy na uchování odtokových poměrů (p.č. 104/1, 125/1 - 0,6 ha) a na p.č. 132/2 (0,1 ha) a zásahy na udržení vodní plochy pro obojživelníky včetně vyčištění a tvorby tůněk.