Naučná stezka Za přírodou a historií Radnicka  byla realizována v roce 2006 a v terénu byla označena jednoduchými tabulemi. Naučná stezka má 3 okruhy: Radnický, Hylákův a Šternberský. V současné době je naučná stezka  upravována a jednoduché tabule jsou nahrazovány panely.

Stručný popis panelů:

1. Radnické rybníky

panel upozorní na vodní ptactvo a rostlinstvo na Městském rybníce, dále na nově zrestaurovanou barokní sochu Piety (1639) – kulturní památka MK ČR.

2. Křížová cesta na Kalvárii a Kaple Navštívení Panny Marie

Významná barokní stavba vznikla kolem roku 1745. Byla postavena nákladem Jana Václava z Bubna a Litic patrně podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V blízkosti stojí bývalá poustevna ze stejného období. Křížová cesta z roku 1883 (nahradila barokní z r. 1760), 14 zastavení – je nově, včetně Božích muk zrestaurována. Kaple i křížová cesta - kulturní památka.

3. Roztrhalka

Mokřadní louka se zachovalými zbytky původního porostu se zastoupením ohrožených rostlin: prstnatec májový, kosatec sibiřský a žlutý, upolín nejvyšší, tolije bahenní a obojživelníků např. kuňky žlutobřiché.

4. Židovský hřbitov

100 náhrobků z doby od I. pol. 18. století, nejstarší z r. 1734. Mezi nimi cenné barokní a klasicistní náhrobky. Kulturní památka MK ČR od 19.10.2011, č. rejstříku ÚSKP 104494.

 

5. Chomle

Památník 14 horníků, kteří zahynuli při důlním neštěstí 24.4.1937 na dole Ferdinand. Panel s fotografiemi horníků seznámí návštěvníka s těžební činností v okolí Chomle a Vejvanova po více než 400 letém uhelném hornictví (1545 – 1980) a s příčinou neštěstí.

6. Kamenec

Obec založená v r. 1760 pro horníky k těžbě kamenečných břidlic a první důl otevřen r. 1778 baronem Ledebourem. Stopy po těžbě a zpracování břidlic (poslední závod na výrobu české kyseliny sírové dýmavé v Čechách uzavřen v r. 1904).

7. Rašeliniště Kamenec

Dříve těžené rašeliniště, dnes zarůstá vegetací rašelinných březin v důsledku rozkolísaného vodního režimu. Časté a bohaté vývěry podzemních vod s výskytem chráněných rostlin (upolín nejvyšší) a obojživelníků. Upozornění na sousední Evropsky významnou lokalitu (EVL) Natura 2000 (označena zvláštními tabulemi) s výskytem chráněných motýlů – modrásků a další EVL Radnice – kostel s letní kolonií netopýra velkého.

 8. Hřbitov Svatá Barbora

Hrob Josefa Hyláka, učitele, místního etnografa a zakladatele radnického muzea (dnes pojmenovaném po něm), které je nejstarší na okrese Rokycany (1892). Připomínka kostela Svaté Barbory (rekonstrukční nákres) – připomínající těžbu a zpracování železných rud v okolí Radnic (první zmínka z r. 1390) a vodní hamry a hutě na Radnickém potoce. Připomenutí významné regionální sklárny Fryčkovna.