Obnova pláště synagogy Radnice (obnova fasády)

Zveřejněno: 27. 4. 2023, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 149x

Pro­jekt na­va­zo­val na opra­vy rad­nic­ké sy­na­go­gy - kul­tur­ní pa­mát­ky usku­teč­ně­né v mi­nu­lých le­tech. V rám­ci pro­jek­tu by­la opra­ve­na fa­sáda na se­ver­ní a vý­chod­ní stra­ně. By­la opra­ve­na po­ško­ze­ná vá­pen­ná omít­ka s vá­pen­ným štu­kem od pa­ra­pe­tů oken k po­do­kap­ní řím­se. Na so­kl ob­jek­tu a plo­chu fa­sády pod pa­ra­pe­ty oken by­la po­u­ži­ta sa­nač­ní omít­ka, kte­rá by­la po­u­ži­ta i při pů­vod­ní opra­vě fa­sády před 20 le­ty. Ce­lá fa­sáda by­la opat­ře­na no­vým ná­tě­rem, od­stí­ny ná­tě­ru by­ly po pro­ve­de­ných vzor­cích od­sou­hla­se­ny zá­stup­cem pa­mát­ko­vé­ho ústa­vu. Tím by­lo za­me­ze­no de­gra­da­ci fa­sády a umož­něn bez­peč­ný pro­voz eko­cen­t­ra, kte­ré ob­jekt vy­u­ží­vá při vý­u­ko­vých pro­gra­mech pro dě­ti, pro po­řá­dá­ní vý­stav a kon­cer­tů.